WWM: Luchtbuks “serious business”

Door: Stephan Somhorst (9 februari 2014)

Elders op de website van achtertuinschutter.nl in de menu balk onder Hobby: schietsport wordt een bondige samenvatting gegeven van de regelgeving . Met dit artikel probeer ik inzicht te geven in de werking van de wet, het toezicht en een nadere aansluiting te vinden met de praktijk waar een achtertuinschutter mee te maken heeft.

Tijdens het verzamelen van informatie voor dit artikel kwam ik er al snel achter dat alle benaderde instanties en partijen de wet zeer serieus nemen en er weinig van mijn eigen enthousiasme voor het onderwerp doorklinkt in de antwoorden die ik kreeg. Luchtbuksen zijn “Serious business”.

Wat houdt de Wet wapens en munitie (WWM) in?
Het uitgangspunt van de Overheid is: Het bezit van wapens brengt veel risico’s met zich mee. Daarom is wapenbezit en het verrichten van handelingen met wapens in principe verboden. Er bestaan uitzonderingen op dit algehele wapenverbod.

Het algehele wapenverbod en de uitzonderingen staan beschreven in:

Wie een wapen wil bezitten, moet zich strikt aan deze regels houden. De Wet wapens en munitie is niet van toepassing op het beroepsmatig bezit van wapens door ambtenaren van de krijgsmacht en de politie.

Nadat je al die teksten hebt doorgeworsteld kom je inderdaad tot de conclusie dat er in Nederland voor de toelating van luchtdrukwapens maar 1 beperking geldt:  Luchtdrukwapens die sterk op echte vuurwapens lijken zijn verboden. Maar wie bepaalt dat nou?

Luchtdrukwapens die sterk op echte vuurwapens lijken
Speelgoedwapens, luchtdrukwapens, gasdrukwapens, veerdrukwapens en andere voorwerpen die, wat betreft hun vorm en afmetingen, een sprekende gelijkenis vertonen met vuurwapens of met voor ontploffing bestemde voorwerpen zijn verboden. Het gaat dan om een min of meer bewuste nabootsing van een vuurwapen of een explosief. Voor de beoordeling is het niet van belang welke kleur het wapen heeft en/of het wapen een oranje stop heeft.

JustisDienst Justis, onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid treedt op als screeningsauthoriteit.

Wil een wapenhandelaar weten in welke categorie een wapen dat hij wil gaan verhandelen valt? Dan kan deze terecht bij Justis. Als de vraag nog niet eerder is beantwoord, vraagt Justis advies bij de Werkgroep Advies Wet wapens en munitie. Deze werkgroep komt vijf keer per jaar bijeen om deze en andere vraagstukken te behandelen.

De Werkgroep moet het wapen in handen hebben. Daarom kan de wapenhandelaar een eenmalige ontheffing vragen voor de invoer van (één exemplaar van) het wapen. Justis legt het wapen dan voor aan de werkgroep. De wapenhandelaar kan hierbij zelf aangeven waarom hij denkt dat het wapen in een bepaalde categorie hoort. De aanvraag van de ontheffing dient 8 weken vóór de benodigde datum ontvangen te zijn door Justis en kost € 50,-.

Als uit het advies van de werkgroep blijkt dat het wapen verboden is en Justis neemt dit advies over, dan wordt het wapen vernietigd. Gemaakte kosten worden niet vergoed.

Luchtbuks kopen in het buitenland
Wat zegt Justis:

 • Lucht-, gas- en veerdrukwapens vallen in beginsel onder categorie IV en mogen dus voorhanden worden gehouden door personen boven de 18 jaar. Tenzij ze lijken op ‘echte’ vuurwapens. Dan vallen ze onder categorie I, onder 7, van de WWM en zijn ze verboden.Dit is uitgewerkt in artikel 3 van de Regeling Wapens en Munitie (RWM). Daarbij hoort inderdaad een lijst. Voorwerpen die op deze lijst staan zijn in ieder geval verboden. Het gaat dan om lijst a en lijst b, behorende bij bijlage I van de Regeling. Als een wapen niet op deze lijst vermeld staat wil dat niet automatisch zeggen dat het dus wel is toegestaan.De lijsten worden niet (of zelden) meer bijgewerkt. De omstandigheid dat fabrikanten na het opnemen van een voorwerp op de lijst nogal eens identieke voorwerpen op de markt brachten met een gewijzigde merknaam of typenummer, zodat het niet meer aan de beschrijving van Bijlage I voldeed, is daarvoor mede de aanleiding geweest. Als een wapen een sprekende gelijkenis met een ‘echt’ vuurwapen vertoont, kan het ondanks dat het niet op de lijst staat, toch onder categorie I vallen en dus verboden zijn. Bij twijfel over een specifiek wapen, adviseer ik u contact op te nemen met de politie, afdeling bijzondere wetten. Deze afdeling krijgt een andere naam en heet vanaf januari 2014 “Afdeling Korpscheftaken”.

PolitiePolitie
Wat zegt de persvoorlichter Politie Oost-Nederland,  Twente afdeling Communicatie:

 • Als het een luchtdrukwapen betreft dat je volgens de wet in Nederland vrij voorhanden mag hebben (check Wet wapens en munitie en de bijbehorende lijst met verboden lucht-, gas en veerdrukwapens), dan kun je het zonder probleem invoeren. Als je twijfelt of je een luchtdrukwapen wel/niet mag invoeren, dan kun je dit checken bij de Douane, Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU). Deze instantie is gevestigd in Groningen. Het controleren of een luchtdrukwapen al dan niet is toegelaten in Nederland is echter geen taak voor een afdeling Korpscheftaken. Zij houden zich enkel bezig met de vergunningverlening en de controle op verlofplichtige (vuur)wapens en munitie.

DouaneHet CDIU reageert desgevraagd met:

 • Wij geven uitsluitend consenten af voor categorie 2 en 3 wapens. Voor overige categorieën kunt u terecht bij de politie in uw woonplaats bij de afdeling Bijzondere wetten en dus niet bij de  Centrale dienst voor in- en uitvoer”.

Hoewel er dus formeel weinig belemmeringen zijn voor de aanschaf van een luchtbuks in het buitenland blijft het toch een gok. De antwoorden van de verschillende instanties zijn naar mijn idee niet eensluidend genoeg om zelf tot import over te gaan van een luchtdrukwapen in het buitenland. Het risico dat het (voorzichtigheidshalve) toch in beslag genomen wordt door de Douane of de Politie en de kosten en tijd die je moet maken om het weer terug te krijgen lijken op voorhand niet op te wegen tegen het mogelijke prijsvoordeel. Hierbij komt dat, op het eerste gezicht gelijke merken/typen luchtbuksen, in andere landen (vooral Polen) goedkoper zijn. Waar je echter goed op moet letten is dat deze gemaakt zijn voor wetgeving van die landen en vaak beperkt zijn in hun mondingsenergie. Het later opvoeren van de mondingsenergie loopt vaak uit op een kostbare teleurstelling. Op Airguns.nl vindt je meer informatie over deze beperkingen.

Samengevat
De wet en regelgeving die toeziet op het aanschaffen en bezitten van luchtbuksen legt weinig beperkingen op. Kopers van een luchtbuks moeten zich echter goed realiseren dat het geen speelgoed is. Zorg dat je kennis neemt van de regels. Het toezicht op de naleving is strikt en overtreding van de regels leidt  al snel tot in beslagname en een bekeuring door de politie. En dat is ook goed. Met meer dan 1 miljoen luchtdrukwapens in Nederland (bron: Nederlandse Vereniging voor Wapenhandel NVW) is het voorkomen van excessen belangrijk. Luchtbuksen zijn “Serious business”.

 • Veel bedrijven in de sector jacht- en schietsport zijn aangesloten bij de NVW. De NVW heeft de kwaliteit en veiligheid van de sector en de veiligheid hoog in het vaandel staan. In Nederland zijn voldoende door de NVW erkende wapenhandelaren waar je als achtertuinschutter terecht kunt voor advies en aanschaf van vele merken en modellen van in Nederland toegestane luchtdrukwapens.

Schieten met een luchtbuks in Nederland als hobby is makkelijk toegankelijk, de kosten zijn relatief laag en je kunt kiezen uit vele (match) disciplines. Aansluiting zoeken bij een schietvereniging is een optie maar geen verplichting. Gebruik je gezonde verstand bij de aanschaf en het gebruik van een luchtbuks, houdt je aan de regels en je kunt veel plezier beleven aan je hobby. Een bondige samenvatting van de regels kun je vinden op pagina Hobby, Schietsport.

6 gedachten over “WWM: Luchtbuks “serious business””

 1. Stephan,

  Dank je wel voor deze grondige research naar Wet en Regelgeving. Het geeft een goed beeld van hoe instanties er over denken.

  Veel mensen denken ook zo en hebben het idee dat luchtbuksen gevaarlijk zijn en dat het bezit aan strenge regels zal zijn gebonden. Dat is een misvatting die moeilijk is weg te nemen.

  Deze website legt uit dat je helemaal geen vergunningen nodig hebt en dat er vrijwel geen beperkingen zijn voor het hebben en gebruiken van luchtbuksen. Dat het “Serious Business” is, onderstrepen we van harte en wij hopen dat we met goede informatie daar mede invulling aan kunnen geven.

  Met vriendelijke groet,
  De redactie.

  1. Een korte reactie op de opmerking luchtbuksen en gevaarlijk.

   Wapens zijn in de regel nooit gevaarlijk, maar degene die ze op dat moment vasthoud. In mijn handen is een bierflesje iets om uit te drinken, bij een ander kan het een slagwapen zijn.
   Wat betreft luchtbuksen, is het in de huidige tijd te eenvoudig om te stellen dat ze niet gevaarlijk zijn. Hetgeen in nederland vrij verkrijgbaar is, heeft dusdanig veel kracht, dat ik de verkeerde handen, er serieuze schade mee aangericht kan worden.
   Maar dit geld ook voor keukenmessen bijvoorbeeld.
   In de juiste handen is een luchtbuks niet gevaarlijk, maar ik zou er een groot voorstander van zijn wanneer bezitters geregisteerd zouden worden en mensen niet zomaar via internet een zware buks zouden kunnen kopen.

 2. Even een correctie op dit:

  “Het uitgangspunt van de Overheid is: Het bezit van wapens brengt veel risico’s met zich mee. Daarom is wapenbezit en het verrichten van handelingen met wapens in principe verboden.”
  Dat is NIET juist, de reden dat er een wapenwet is in Nederland is hierom:

  het verbod op vuurwapens in Nederland (zoals vervat in de Vuurwapenwet 1919) bedoeld om de positie van de overheid veilig te stellen. Die maakte zich in 1918 grote zorgen over de vele wapens die door vluchtelingen uit het oorlogsgebied werden meegenomen, vooral toen Pieter Jelles Troelstra in die periode de revolutie predikte. De Nederlandse overheid was bang voor een Bolsjewistische revolutie. Men besloot daarom maatregelen te nemen om de vuurwapens “die revolutiewapens bij uitstek” uit de handen van het volk te halen. In de notulen van de behandeling in de Tweede Kamer in 1918 kan men lezen dat deze wet bedoeld was om “vuurwapens te houden uit de handen van vuile socialisten”.
  Het word hierdoor moeilijker om de overheid af te zetten als het volk slecht behandeld word…

  Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_wapens_en_munitie

 3. een misvatting wat de reden is waarom de overheid een wapenwet heeft ingevoerd.

  ” het verbod op vuurwapens in Nederland (zoals vervat in de Vuurwapenwet 1919) bedoeld om de positie van de overheid veilig te stellen. Die maakte zich in 1918 grote zorgen over de vele wapens die door vluchtelingen uit het oorlogsgebied werden meegenomen, vooral toen Pieter Jelles Troelstra in die periode de revolutie predikte. De Nederlandse overheid was bang voor een Bolsjewistische revolutie. Men besloot daarom maatregelen te nemen om de vuurwapens “die revolutiewapens bij uitstek” uit de handen van het volk te halen. In de notulen van de behandeling in de Tweede Kamer in 1918 kan men lezen dat deze wet bedoeld was om “vuurwapens te houden uit de handen van vuile socialisten”.

  Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_wapens_en_munitie

 4. Ieder voorwerp kan een potentieel wapen zijn/worden ! ! !
  Van tandenstoker tot een bierdopje… (Én óók grotere voorwerpen)

  Neem nu de Chimera, deze moet gebruikt worden om piraterij de das om te doen, omdat men op open water geen vuurwapens mag gebruiken… (Correct me, if i’m wrong)

  Als ze de Chimera alléén voor die doeleinden wil gebruiken, moet men de verkoop aan particulieren aan banden leggen. Dit is ook zo met vuurwapens… Niet voor Jan en alleman te koop ! ! !

  De lucht schietsport is één van de veiligste sporten!

  Alleen de ‘crimineel’ die er misbruik van kan maken, en maakt!

Reacties zijn gesloten.

Handboek luchtbuksen